จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

ฟันเรียงสวยเพื่อยิ้มสดใส

การจัดฟันแบบโลหะติดแน่นที่ Smile Signature เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันคุณภาพจาก 3 M จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกให้ความไว้วางใจ โดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะติดแน่นระบบ MBT ซึ่งเป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก และสามารถจัดฟันได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นด้วยระบบเครื่องมือจัดฟันแบบอื่นๆ มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) โดยการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นยังสามารถให้คุณได้เลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันได้ตามความต้องการ หรือ ตามบุคลิกภาพของผู้จัดฟันได้

ทันตแพทย์จัดฟันที่ Smile Signature เป็นทันตแพทย์จัดฟันจบปริญญาโทด้านจัดฟันโดยตรงมีใบวุฒิบัตรรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมากด้วยประสบการณ์ในการจัดฟันไม่น้อยกว่า 300 เคส ต่อ ปี

คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นด้วยระบบ MBT

• เป็นการจัดฟันแบบโลหะด้วยระบบ MBT สามารถจัดฟันได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นด้วยระบบเครื่องมือจัดฟันโลหะแบบอื่นๆ
• เป็นการจัดฟันที่สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เครื่องมือจัดฟัน MBT เพราะผลิตจากเกรดสแตนเลส 17.4 ที่เป็นเกรดที่ดีที่สุดของสแตนเลสในการผลิตเครื่องมือจัดฟัน และมีความสวยงามเงางามตลอดระยะเวลาการจัดฟันทำให้ไม่เป็นสนิม
• เครื่องมือจัดฟัน MBT มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA)

ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น

• ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาการจัดฟัน
• การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ
• การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
• การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์จัดฟัน
• ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟัน
• การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์จัดฟัน
• การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน

• ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
• ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้
• การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุ

จัดฟัน Smile Signature ทั้ง 7 สาขาดังนี้

1. ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
   โทรศัพท์ 02 693 6933, 02 693 7822

2. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์
   โทรศัพท์ 02 658 4500, 02 658 4774

3. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน
   โทรศัพท์ 02 930 1812-3, 02 930 114

4. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

5. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

6. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
   โทรศัพท์ 02 194 2733 - 34

7. คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาป่าตอง
   โทรศัพท์ 076 619 380

ทันตแพทย์จัดฟันแบบโลหะ Smile Signature

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
• Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา DDS., Cert. in Orthodontics,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดลประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS., MClinDent.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยามหิดล
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University College London University, USA

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
• Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

ทันตแพทย์หญิง นิตา วิวัฒนทีปะ

• ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
• Diplomate, American Board of Orthodontic
• อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ DDS., Cert. in Orthodontics,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
• ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ DDS., MSc.,

• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA