การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันใหม่เพื่อความแข็งแรงกว่า

การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม คือ การทำรากฟันใหม่ขึ้นทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยที่สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบอาทิ การครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากเทียมจะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดแทนและใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ การทำรากเทียมทดแทนทันทีในวันเดียวกัน ซึ่งจะทำโดยการถอนฟันแล้วใส่รากเทียมทดแทนกลับไปในวันนั้นเลย พร้อมครอบฟันชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

 • การทำรากเทียมพร้อมกับตัวฟันทันที กรณีสูญเสียฟันไปก่อนหน้าโดยอาจจะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราว หรือครอบฟันถาวรให้ไปพร้อมกับการทำรากเทียม จะพิจารณาทำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม
 • การทำรากเทียมด้วยวิธีทั่วไป คือจะแบ่งการรักษาเป็น 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะทำการใส่รากเทียมไปในกระดูกรองรับรากเทียม แล้วรอให้รากเทียมยึดติดกับกระดูก ซึ่งต้องรอระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ( ขึ้นอยู่กับระบบรากเทียมที่ใช้ และความสมบูรณ์ของกระดูกคนไข้เอง ) และหลังจากนั้น ก็จะกลับมาทำในส่วนของการใส่ฟัน บนรากฟันเทียมที่ยึดติดแน่นกับกระดูกแล้ว 
 • การทำรากฟันเทียมใน 2 แบบแรกนั้นจะพิจารณาจากมวลกระดูกเป็นหลักซึ่งจะไม่สามารถทำได้กับทุกคน การเอ็กซเรย์ทั้งแบบธรรมดาและแบบ CTScan 3 มิติจะเป็นส่วนสำคัญมาก ในการช่วยทันตแพทย์พิจารณาในการตัดสินใจ ทำรากเทียมในแต่ละประเภท

ประเภทของรากเทียม

รากฟันเทียมแทนฟัน 1 ซี่

การทำรากฟันเทียม

รากเทียมแทนฟันหลายซี่

การทำรากฟันเทียม

รากเทียมแทนฟันทั้งปาก

การทำรากฟันเทียม

รากเทียมรองรับฟันปลอม

การทำรากฟันเทียม

รากเทียมแบบ All-on-4

การทำรากฟันเทียม

 

 

1. การทำรากเทียมแบบตัวเดียว เป็นการทำที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในแต่ละซี่ 
2. การทำรากเทียมแบบหลายตัว เป็นการทำที่มีรากเทียมอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อยึดติดกับสะพานฟัน ในกรณีที่ฟันหาย
    หลายซี่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน 
3. การทำรากเทียมทั้งปาก เป็นการทำรากเทียมเพื่อทดแทนบริเวณที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลยซึ่งสามารถแยกออกเป็นแบบ
    ต่างๆได้ดั้งนี้ 

 • การทำรากเทียมทั้งปากพร้อมด้วยสะพานฟัน จะเป็นการทำรากฟันเทียมมากกว่า 2 ตัวเพื่อช่วยยึดสะพานฟัน ทดแทนบริเวณที่ไม่มีฟันเลย 
 • การทำรากเทียมพร้อมกับฟันปลอมถอดได้ จะเป็นการทำฟันปลอมถอดได้แบบปกติ โดยใช้รากเทียม 2-6 ตัว แทนรากฟันในการยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันปลอม 
 • All-On-4 และ All-On-6 เป็นการรักษาประเภทใหม่ที่ต้องมีมวลกระดูกในการรองรับรากเทียมดี เนื่องจากการทำรากเทียมแบบนี้จะมีการใส่ฟันปลอมเป็นชิ้น แล้วยึดติดกับรากเทียมไปทันที ซึ่งในการทำการรักษาวิธีนี้ จะมีการใส่ฟันปลอมทั้งชิ้นให้ไปในทันที 

ผลที่ได้รับจากการทำรากเทียม 

 • ทำให้มีการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าการทำเฉพาะสะพานฟันหรือฟันปลอมถอดได้ 
 • ไม่ต้องกรอฟันเพื่อใช้ยึดสะพานฟัน 
 • การทานอาหารง่ายขึ้น ระบบการบดเคี้ยวดีขึ้น
 • การพูดคุยจะฟังง่ายขึ้นกว่าการทำฟันปลอมแบบถอดได้ 
 • ช่วยไม่ให้สูญเสียเนื้อฟันและกระดูกรองรับเพิ่มขึ้น 
 • ดูเด็กลงแบบเป็นธรรมชาติ 
 • ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 • ไม่มีการหลุด ลื่น ในที่สาธารณะเหมือนกับการทำฟันปลอมถอดได้