ทันตแพทย์ ของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
มีความชำนาญ ดูแลเอาใจใส่

         ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพ. มงคล ภาณุประยูร DDS.,
ทพ. ภัทร์ ภู่เจริญ DDS.,
ทพญ. พบพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ DDS.,
ทพ. ปรีชา กังพิทักษ์กุล DDS.,
ทพ. ภาคภูมิ ชัยทนุวงศ์ DDS.,
ทพญ. กัลยา ยั่งยืน DDS.,
ทพ. กิรกุล ช่วยชู DDS.,
ทพญ. ชญานุช อ่างแก้ว DDS.,
ทพญ. กษมา ตั้งทวี DDS.,
ทพญ. เบญจวรรณ อัศวมานะชัย DDS.,
ทพญ. พอรัก เศรษฐกำเนิด DDS.,
ทพญ. ณัฐชยา วัฒนาคงทองDDS.,
ทพญ. กอบสุข เลิศกนกกุล DDS.,
ทพญ. อัญชลี เทพขวัญ DDS.,
ทพ. สันติชัย นุ่นปาน DDS.,
ทพญ. ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ DDS.,
ทพญ. ญาณิชศา มะโนปิง DDS.,
ทพญ. พรพัน หิรัญประดิษฐ์ DDS.,
ทพญ. นันทิรา แต้สมบัติ DDS.,
ทพญ. ศศิปรียา อัศวจินตจิตร์ DDS.,
ทพ. ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ DDS.,
ทพ. เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ DDS.,
ทพญ. วีร์ศิริ สกุลรัตนะ DDS., 
ทพญ. จาฏุพัจน์ ลักษณา DDS.,
ทพ. วิศรุฒ จิตร์วิวัฒน์ DDS.,
ทพ. พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,
ทพญ. กิติภรณ์ บุญอำนวย DDS.,
ทพญ. ภารดี คีรีวรรณ DDS.,
ทพ. ปิยยศ ศรัทธาสุข DDS., 
ทพ. วรวงษ์ เทพวงษ์ DDS.,
ทพญ. สุณียา ดุสรักษ์ DDS.,
ทพญ.นันทัชพร ตรีบำรง DDS.,
ทพญ. อรณิชา ธนัทวรากรณ์ DDS.,


............................................................................................................

ทันตแพทย์รากเทียม

ทพ. ประภาสพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพญ. พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม , gIDE / CUDF / UCLA 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง , UCLA

ทพญ. ปาหนัน ศาสตรวาหา DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก, University of Alabama at Birmingham, USA

ทพญ.จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทพ.กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรด้าน Basic Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม University College London (UCL) , UK
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรรากเทียม มหาวิทยาลัย University of California Los Angeles (UCLA) USA
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรรากเทียม International Team of Implantology (ITI) Scholarship จากประเทศ Switzerland
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัย Harvard university USA

ผศ.เรือโททันตแพทย์ปรีดา พึ่งพาพงศ์ ร.น. DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • Fellow in Implant Dentistry (Periodontics), University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • วุฒิบัตร American Board สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
 • Fellow, International Team for Implantology (ITI Fellow)
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • อาจารย์พิเศษด้านทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
 • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
 • ปริญญามหาบัณฑิต ทันตกรรมสวยงามและรากเทียม

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทพ. ชัยสุรัติ ถกลภักดี DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ชุติมา   โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ชัยสุรัติ ถกลภักดี DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. วัลลภา ตันติโภคิน DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม , gIDE / CUDF / UCLA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง , UCLA

ทพ. ปรัชญา ธราธร DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.ยงยุทธ  เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. พรพจน์ เจียงกองโค DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ธนิต  สุ่นป่าน DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. ธิติมา อุดมชัย DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. อุไรภรณ์ จิตไพศาลสุข DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. วรัญญา ปิ่นอมร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์บูรณะ

ทพญ.จีรภา  ศรีเพ็ชรดานนท์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม , gIDE / CUDF / UCLA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง , UCLA

ทพญ. ณัฐชยา วัฒนาคงทอง DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

ทันตแพทย์หญิง ดร.ลัดดา วินารักษ์วงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง นิตา วิวัฒนทีปะ

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์ DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ DDS., Cert. in Orthodontics,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา DDS., Cert. in Orthodontics,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดลประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS., MClinDent.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยามหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University College London University, USA

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย DDS., Cert. in Orthodontics,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class, Progressive Orthodontic Seminars, California

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทพญ. สุจิตรา ชัยปิยวุฒิรักษ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. ประภาสพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS., 

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ. สุชาดา   พันธุรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. ธนพจน์ นิลโมจน์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสาตร์การแพทย์คลินิก(ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพญ. กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ. ฐิวริทธ์ นาคธร DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. นรชัย วงศ์กรเชาวลิต DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ. เพชรรัตน์ ถวัลย์วงศ์ศรี DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.จีรนันท์  ศรีอนันต์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.รัชฎา  โมชฎาพรDDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.อนินทร ดีสมจิตร DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ฝึกงานด้านความเจ็บปวดและใบหน้า มหาวิทยาลัย UCLA

ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. อาทิตยา ส่งศิริประดับบุญ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ. ปาหนัน ศาสตรวาหา DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก, University of Alabama at Birmingham, USA

ทพ. ปรัชญา ธราธร DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ. นริศร สุวัฒน์วิโรจน์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฒ

ทพญ. ปานจิต อนันต์พรฤดี DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อ.ดร.นพ.ทพ. บวร คลองน้อย DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.), Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg
 • วุฒิบัตร German Board สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพญ. ภัทรวรรณ จรัสวิทิตธำรง DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทพญ. พอใจ เภกะสุต DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...............................................................................................................................

ทันตแพทย์ส่งเสริมและป้องกัน

ทพ. เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน